اهداف

/اهداف
اهداف ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۹:۵۴:۰۶

*اهداف :

• تامین منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد نیاز سهامداران ازطریق منابع دخلی.
• تـسـهـیل استفاده سهامداران ازتسهیلات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
• افــــزایــــش حــــجــــم ســــرمــــایــــه گــــذاری در صــــنــــعــــت زنــــبـــورداری کــشــور.
• عـامـلیت اعتبارات دولتی اعم ازوجوه اداره شده،کمک های فنی و اعتباری، کمک های بلاعوض.

*خط مشی :

• صندوق، نهادی توسعه ای فاقد رویکرد های تجاری با در نظر گرفتن حفظ ارزش سرمایه است.
• صندوق نهادی مالی – اعتباری و وظیفه آن سرمایه گذاری در صنعت زنبورداری کشور است.
• صندوق، سودآوری رادرترازاقتصادی سهامداران وفعالین صنعت زنبورداری دنبال خواهدکرد.
• صندوق، حـلـقـه رابـط بـیـن دولـت، صـنـعـت و بـازار در صـنعـت زنـبـورداری کـشورمی باشد.
• صندوق، مـنـافـع، خـدمـات و امـکـانـاتـش را حـقـی مـشـروط بـرای سـهـامـداران مـی دانــد.
• صندوق، از تولید و تولید کننده واقعی که استاندارد ها را راعایت می کند حمایت می نماید.