توصیف صندوق

/توصیف صندوق
توصیف صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۰:۰۴:۵۸

۱- صندوق، امین سیاستهای دولت در حمایت از صنعت زنبورداری کشور و عامل انتقال آن به صنعت زنبورداری است.

۲- صندوق، نهادی تخصصی – توسعه ای است.

۳- صندوق، به دنبال حداکثر کردن خدمت می باشد.با کمترین سود بیشترین خدمت و سود بیشتر در حوزه تولید کننده و سهامداران اتفاق می افتد.

۴- صندوق، از تولید واقعی و تولید کننده واقعی که استاندارد ها را راعایت می کند حمایت خواهد کرد.