روند رشد (کاهش) تعدا کلنی های بومی ایران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶

/روند رشد (کاهش) تعدا کلنی های بومی ایران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶