زنبورداران نمونه طی ده سال اخیر

/زنبورداران نمونه طی ده سال اخیر
زنبورداران نمونه طی ده سال اخیر ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۷:۴۴:۰۷

 یدالله مسافر

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۹

  استان مازندران

 صفر رحمانی پور

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۵

  استان بوشهر

 اسداله عالیخانی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۶

  استان لرستان

 موسی شریفی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۷

  استان کردستان

علی سلطانی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۸

  استان تهران

 علی آقایی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۱

  استان البرز

علیرضا یوسفی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۲

خراسان جنوبی

سید رسول ابطحی

    زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۳

 اصفهان

حیدر پذیر

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۴

  استان فارس

محمود رحمانی

 زنبوردار نمونه سطح بزرگ سال ۱۳۸۸

استان گیلان

داوود رزمدیده

 زنبوردار نمونه سطح کوچک سال ۱۳۸۹

 استان مازندران

 عبداله غضنفری

 زنبوردار نمونه سطح بزرگ سال ۱۳۸۹

 استان فارس

امیر وکیل اوغلی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۹۰

آذربایجان شرقی

فرج اله مولوی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۵

  استان آذربایجان شرقی

  زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۶

اسداله عالیخانی

     زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۷

    استان لرستان

جعفر اورج محمد

  زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۸

 استان خراسان

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۱

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۲

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۳

علیرضا کردیان

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۴

   استان آذربایجان شرقی

محمدرضا نادری

     زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۷

       استان اصفهان

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۸

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۹

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۸۰

آقای قلی زاده

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۳

   استان گیلان

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۴

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۵

جواد گنجی محمدآبادی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۶

استان کرمانشاه

مسعود رضایی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۶۹

  استان تهران

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۰

محمد اسدی

زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۱

 استان آذربایجان غربی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۷۲

اسداله عالیخانی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۶۶

   استان لرستان

علی اصغر فندرسکی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۶۸

استان گلستان

آقای پیر ایرانی

 زنبوردار نمونه سال ۱۳۶۸

    استان آذربایجان شرقی