مدیران قبلی

/مدیران قبلی
مدیران قبلی ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۱:۱۳:۵۳

عفت رئیسی سرحدی

(مدیر عامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین)

حسین بدرخانی

(نماینده تعاونی زنبورداران خوی)

فرامرز حیدری

نماینده اتحادیه زنبورداران سراسری

محمدعلی شاددل

(نماینده اتحادیه زنبورداران استان خراسان شمالی)