حضور آقای ” ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه در محل دفتر صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور.

//حضور آقای ” ضیا شاهین” رییس اتحادیه زنبورداران کشور ترکیه در محل دفتر صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور.