یادداشت مدیر عامل

//یادداشت مدیر عامل

یادداشت مدیر عامل

طراحی، پیاده سازی و استقرار نظام های مدیرتی نوین در بخش کشاورزی یکی از راهبردهای اساسی برای تسهیل فرایند های تولید، بهبود بهره وری و ارتقاء درآمد پایدار برای جامعه تولید کنندگان در این بخش می باشد..
استفاده از مدل های زنجیره تامین و طراحی و استقرار نظام های تولید یکپارچه، از جمله مدل های مدیریتی نوین است که در سالیان اخیر سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود مدیریت در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی، بوده است.
زیر بخش زنبورعسل کشور نیز برای بهبود نظام های مدیریتی و افزایش بهره وری در این بخش ناگزیر از طراحی و پیاده سازی مدلهای مذکور به ویژه با محوریت و رهبری شبکه تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداری در سراسر کشور می باشد.
از جمله مزیت های مدل مذکور می توان به این موضوع اشاره کرد که در صورت طراحی و استقرار مدل زنجیره تامین و یا به عبارتی شرکت های یکپارچه تولید در تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداری می توان بخشی از وظائف تصدی گری سازمانها و نهاد های مختلف از جمله سازمان دامپزشکی را در اختیار تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداری قرار داد که این مهم هم به افزایش سهم تعاونی در ارائه خدمات به اعضاء کمک خواهد نمود و هم باعث افزایش قدرت و توان اقتصادی آنها خواهد بود.
در همین راستا و با توجه به رویکرد تیم مدیرتی جدید در اتحادیه سراسری برای ایفای نقش موثر و فعال تر ، صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور از اتحادیه مذکور درخواست کرده است مدل مفهومی ایجاد شرکت های یکپارچه تولید را با هدف الگوسازی برای شبکه تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداری تهیه و در اختیار صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور قرار دهد. با تدوین مدل مذکور شاهد فصل جدیدی در فعالیت تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداری خواهیم بود.
“صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور”

توسط | ۱۳۹۸/۱/۷ ۱۱:۵۵:۱۹ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|اخبار|