انجام کلیه مکاتبات صندوق با تعاونی‌های سهامدار تنها از طریق اتوماسیون اداری

//انجام کلیه مکاتبات صندوق با تعاونی‌های سهامدار تنها از طریق اتوماسیون اداری