انجام کلیه مکاتبات صندوق با تعاونی‌های سهامدار تنها از طریق اتوماسیون اداری

/, دسته بندی نشده/انجام کلیه مکاتبات صندوق با تعاونی‌های سهامدار تنها از طریق اتوماسیون اداری