پیام دکتر خاوری، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت ” روز جهانی زنبور”

//پیام دکتر خاوری، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت ” روز جهانی زنبور”