انتصاب جناب اقای دکتر جانعلی بهزادنسب به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی

//انتصاب جناب اقای دکتر جانعلی بهزادنسب به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی