سازمانهای همکار

/سازمانهای همکار
سازمانهای همکار ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۱:۲۳:۰۸

معاونت امور تولیدات دامی – وزارت جهاد کشاورزی http://dla.maj.ir/

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی http://sfida.ir/

انجمن علمی زنبور عسل ایرانhttp://apisociety.org/

اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین http://iranianbee.ir/

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد https://www.unido.org/

شرکت زوکان اسپانیا http://zukanapicola.com/