مشاورین

/مشاورین
مشاورین ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۶:۱۷:۱۱

نام و نام خانوادگی: ماشاالله جمشیدی
سمت:
مشاور امور فنی

نام و نام خانوادگی: مهرزاد معارفی
سمت: مشاور امور حقوقی

نام و نام خانوادگی: دکتر میثم شهبازی
سمت: مشاور امور مدیریتی

نام و نام خانوادگی: دکتر رحیم عبادی
سمت: مشاور امور فنی