پرسنل

/پرسنل
پرسنل ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۱۴:۲۳:۵۴
نام، نام خانوادگی: حسین ساحلی
سمت: مسئول امورمالی و سهام
شرح شغل: کنترل و نظارت بر امور مالی صندوق.تهیه صورتهای مالی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به امور مالیاتی صندوق،کنترل ونظارت براسناد حسابداری، نظارت براموروفعالیت های بانکی صندوق. کنترل محاسبات مالی صندوق. نظارت بر صدور چک ها و کلیه پرداخت های صندوق.رسیدگی به امور سهام سهامداران و صدور برگه های سهام …
(داخلی: ۴)
نام و نام خانوادگی: سید علی میرفضلی
سمت:کارشناس امورتسهیلات،اعتبارات ووصول مطالبات
شرح شغل: تشکیل و بررسی پرونده های اعتباری و تسهیلاتی صندوق و پیگیری رفع نقص آنها، رتبه بندی و اعتبار سنجی سهامداران، انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات،اخذ گزارشات عملکرد تسهیلات،پیگیری وصول مطالبات صندوق، پاسخگویی به سئوالات سهامداران صندوق در خصوص تسهیلات و اعتبارات …
(داخلی ۲)
نام و نام خانوادگی: فرهاد خانعلی زاده
سمت: کارشناس امور مالی و سهام
شرح شغل: ثبت اسناد حسابداری، بررسی و رفع نقص اسناد حسابداری،صدورچک،همکاری در تهیه صورتهای مالی، پاسخگویی به سهامداران در خصوص مانده بدهی و میزان سهام، همکاری با واحد تسهیلات در بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیلات پرداختی، رسیدگی و انجام امور بانکی، انجام محاسبات مالی حقوق و دستمزد کارکنان….
(داخلی ۳)

نام و نام خانوادگی: رعنا اخلاقی

نام ونام خانوادگی: علیرضا آسمانی
سمت: کارشناس امور اداری و پشتیبانی
شرح شغل: انجام امور مربوط به مکاتبات و مراسلات صندوق،انجام امور مربوط به دبیرخانه صندوق، رسیدگی به امور پرسنلی صندوق، پاسخگویی به تماس های صندوق، تنظیم وقت جلسات مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق، انجام امور مربوط به تدارکات و پشتیبانی صندوق، هماهنگی برگزاری مجامع عمومی، ….
(داخلی ۱)
نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم جباری
سمت: خدمات و پشتیبانی
شرح شغل: انجام امور مربوط به تحصیلداری صندوق، همکاری در امور مربوط به پشتیبانی وتدارکات صندوق، ….

نام و نام خانوادگی: مهناز دادرس
سمت: کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل
شرح شغل:

نام و نام خانوادگی: مهناز دادرس
سمت: کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل
شرح شغل:

(داخلی ۶)