پرسنل

پرسنل ۱۳۹۹/۴/۵ ۲۱:۰۰:۱۰

نام و نام خانوادگی: قانع صفری
سمت: مدیر مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: ماشااله جمشیدی
   سمت: کارشناس مسئول واحد فنی و توسعه

نام و نام خانوادگی: فرهاد خانعلی زاده
   سمت: کارشناس مسئول امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: مهناز دادرس
  سمت: کارشناس مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: الهه امانی
  سمت: کارشناس امور نمایندگی ها

نام و نام خانوادگی: فروغ اسلمی
سمت: کارشناس پشتیبانی و بروز رسانی سایت

نام و نام خانوادگی: ارشیا مهدی‌پور
  سمت: کارشناس امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: مسعود جمشیدی
    سمت:کارشناس امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: مسعود جعفری
  سمت: کارشناس امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: ساناز خالقی‌ یله‌ گنبدی
  سمت: کارشناس مسئول سامانه مبادلات صندوق

     نام و نام خانوادگی: معصومه عالیزاده
       سمت: کارشناس امورتسهیلات،اعتبارات و وصول مطالبات

نام و نام خانوادگی: زهره احمدی افشار
  سمت: کارشناس فروش شعبه مرکزی اکسیر

نام و نام خانوادگی: غلام رضا بانکی پور
  سمت: مدیر مسئول شعبه مرکزی اکسیر

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی نژاد
  سمت: مسئول صندوق  شعبه مرکزی اکسیر

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم جباری
  سمت: مسئول خدمات و پشتیبانی