پرسنل

پرسنل ۱۳۹۸/۵/۳۰ ۰:۲۶:۳۳

نام و نام خانوادگی: مسعود جمشیدی
سمت:کارشناس امورتسهیلات،اعتبارات و وصول مطالبات

نام و نام خانوادگی: فرهاد خانعلی زاده
سمت: کارشناس امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: قانع صفری
سمت: مدیر امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: مهناز دادرس
سمت: کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: الهه امانی
سمت: کارشناس  امور نمایندگی ها

نام و نام خانوادگی: فروغ اسلمی
سمت: کارشناس پشتیبانی و بروز رسانی سایت

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم جباری
سمت: کارشناس خدمات و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: مسعود جعفرمدار
سمت: کارشناس امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: علیرضا آسمانی
سمت: کارشناس امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: ساناز خالقی‌ یله‌ گنبدی
سمت: کارشناس سامانه مبادلات صندوق

نام و نام خانوادگی: آزیتا محمدی
سمت: کارشناس فروش شعبه مرکزی اکسیر

نام و نام خانوادگی: زهره احمدی افشار
سمت: کارشناس فروش شعبه مرکزی اکسیر

نام و نام خانوادگی: غلام رضا بانکی پور
سمت: مدیر مسئول شعبه مرکزی اکسیر

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی نژاد
سمت: مسئول صندوق  شعبه مرکزی اکسیر