پرسنل

پرسنل ۱۳۹۷/۹/۴ ۱۱:۴۴:۲۱

نام و نام خانوادگی: مرتضی مستمند
سمت:کارشناس امورتسهیلات،اعتبارات ووصول مطالبات
شرح شغل: تشکیل و بررسی پرونده های اعتباری و تسهیلاتی صندوق و پیگیری رفع نقص آنها، رتبه بندی و اعتبار سنجی سهامداران، انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات،اخذ گزارشات عملکرد تسهیلات،پیگیری وصول مطالبات صندوق، پاسخگویی به سئوالات سهامداران صندوق در خصوص تسهیلات و اعتبارات …

نام و نام خانوادگی: فرهاد خانعلی زاده
سمت: کارشناس امور مالی و سهام
شرح شغل: ثبت اسناد حسابداری، بررسی و رفع نقص اسناد حسابداری،صدورچک،همکاری در تهیه صورتهای مالی، پاسخگویی به سهامداران در خصوص مانده بدهی و میزان سهام، همکاری با واحد تسهیلات در بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیلات پرداختی، رسیدگی و انجام امور بانکی، انجام محاسبات مالی حقوق و دستمزد کارکنان….

نام و نام خانوادگی: قانع صفری
سمت: مدیر امور مالی و سهام
شرح شغل: ثبت اسناد حسابداری، بررسی و رفع نقص اسناد حسابداری،صدورچک،همکاری در تهیه صورتهای مالی، و انجام محاسبات مربوط به تسهیلات پرداختی، رسیدگی و انجام امور بانکی، انجام محاسبات مالی حقوق و دستمزد کارکنان….

نام و نام خانوادگی: مهناز دادرس
سمت: مسئول روابط عمومی و امور بین الملل
شرح شغل: نظارت بر برنامه‌های مربوط به همکاری‌های داخلی و بین‌المللی ،انجام هماهنگی در امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین سازمان و طرف‌های بین‌المللی ،برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازدیدها ، دبیر هیئت مدیره .

نام و نام خانوادگی: رعنا اخلاقی

سمت: مسئول بروز رسانی سایت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور .

نام و نام خانوادگی: علیرضا آسمانی
سمت: کارشناس امور مالی و سهام
شرح شغل: ثبت اسناد حسابداری، بررسی و رفع نقص اسناد حسابداری،صدورچک،همکاری در تهیه صورتهای مالی، پاسخگویی به سهامداران در خصوص مانده بدهی و میزان سهام، همکاری با واحد تسهیلات در بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیلات پرداختی، رسیدگی و انجام امور بانکی، انجام محاسبات مالی حقوق و دستمزد کارکنان…

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم جباری
سمت: خدمات و پشتیبانی
شرح شغل: انجام امور مربوط به تحصیلداری صندوق، همکاری در امور مربوط به پشتیبانی وتدارکات صندوق، ….