پرسنل

پرسنل ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۲۹:۰۷

نام و نام خانوادگی: مرتضی مستمند
سمت:کارشناس امورتسهیلات،اعتبارات ووصول مطالبات

نام و نام خانوادگی: فرهاد خانعلی زاده
سمت: کارشناس امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: قانع صفری
سمت: مدیر امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: مهناز دادرس
سمت: مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: الهه امانی
سمت: کارشناس مسئول امور نمایندگی ها

نام و نام خانوادگی: رعنا اخلاقی
سمت: کارشناس مسئول بروز رسانی سایت

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم جباری
سمت: خدمات و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: مسعود جعفرمدار
سمت: کارشناس امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: علیرضا آسمانی
سمت: کارشناس امور مالی و سهام