هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۴:۳۶:۱۰
عضو هیئت مدیره: شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
نام نماینده: تورج صارمی
سمت: رییس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۵/…./….تا کنون
سوابق:
 • مدیر کل دفتر تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی
 • پست الکترونیک: saremi@hbeefund.ir
عضو هیئت مدیره: تعاونی زنبورداران شهرستان سمیرم (اصفهان)
نام نماینده: احمد قربانی
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
 • مدیرعامل تعاونی زنبورداران اصفهان
 • عضو هیئت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان
 • عضو هیئت مدیره موسسه کنترل کیفیت محصولات وفراورده های زنبورداری
 • پست الکترونیک: ghorbani@hbeefund.ir
عضو هیئت مدیره: اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین
نام نماینده: فرج الله مولوی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور:
سوابق:
 • رئیس هیئت مدیره تعاونی زنبورداران آذربایجان شرقی
 • عضو هیئت امنا موسسه کنترل کیفیت محصولات،فرآورده ها وتجهیزات زنبورعسل
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین.
 • پست الکترونیک:
عضو هیئت مدیره: اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
نام نماینده: حسن وحدتیان فر
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
 • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
 • عضو هیئت مدیره تعاونی زنبورداران شهرستان تبریز
 • پست الکترونیک: vahdatianfar@hbeefund.ir
عضو هیئت مدیره: اتحادیه زنبورداران استان فارس
نام نماینده: سید محمد رضوی
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
 • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان فارس
 • پست الکترونیک: razavi@hbeefund.ir