سازمانهای همکار

/سازمانهای همکار
سازمانهای همکار ۱۳۹۷/۵/۳۰ ۱۲:۰۶:۳۰
معاونت امور تولیدات دامی – وزارت جهاد کشاورزی http://dla.maj.ir/
شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی http://sfida.ir/
انجمن علمی زنبور عسل ایرانhttp://apisociety.org/
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین http://iranianbee.ir/
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد https://www.unido.org/
شرکت زوکان اسپانیا http://zukanapicola.com/