پرسنل

پرسنل ۱۴۰۰/۸/۲۴ ۱۰:۴۹:۴۴

نام و نام خانوادگی: قانع صفری
سمت: مدیر مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: ماشااله جمشیدی
   سمت: کارشناس مسئول واحد فنی و توسعه

نام و نام خانوادگی: فرهاد خانعلی زاده
   سمت: کارشناس مسئول امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: نغمه فتاحی
  سمت: کارشناس مسئول روابط عمومی  و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: الهه امانی
  سمت: مسئول اجرایی پروژه اکسیر

     نام و نام خانوادگی: معصومه عالیزاده
       سمت: کارشناس امورتسهیلات،اعتبارات و وصول مطالبات

نام و نام خانوادگی: فروغ اسلمی
سمت: کارشناس مسئول سایت

نام و نام خانوادگی: مسعود جمشیدی
    سمت:کارشناس امور مالی و سهام

نام و نام خانوادگی: مسعود جعفری
  سمت: کارشناس امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم جباری
  سمت: مسئول خدمات و پشتیبانی