آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور(سهامی خاص)

//آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور(سهامی خاص)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور(سهامی خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره: ۴۳۵۲۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۶۶۰

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ درمحل سالن شهدای نعمتی جم واقع در تهران خیابان ولیعصر ابتدای خیابان طالقانی شرقی (جنب سینما قیام) ساختمان قدیم وزارت کشاورزی برگزار میگردد.

بدینوسیله از کلیه سهامدارن و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن اصل معرفی نامه رسمی از تشکل خود مطابق فرم پیوست بر روی سر برگ شرکت (که می بایست به تایید صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد) و اصل و کپی کارت ملی و کپی شناسنامه در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف:دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (راس ساعت ۱۰ )

۱) ارائه گزارشی ازپیگیری های انجام شده در خصوص مصوبات مجمع قبلی   

۲) ارائه گزارش هیئت  مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۴) بررسی و تصمیم گیری در خصوص  نحوه  تقسیم سود سالیانه شرکت

۵) بررسی و تصمیم در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و کارکنان شرکت

۶) بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس

۷) تعیین حق حضور   جلسه اعضای هیئت مدیره

۸) انتخاب بازرسین قانونی شرکت

۹) انتخاب حسابرس

۱۰) تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

ضمنا گزارش  صورت های مالی ،گزارش هیئت مدیره ،گزارش بازرس، تاییدیه مدیران  جهت ارائه به سهامداران  در دفتر صندوق  آماده می باشد .

 هیئت مدیره  صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

توسط | ۱۴۰۳/۱/۲۷ ۱۲:۱۶:۲۲ فروردین ۲۷ام, ۱۴۰۳|اخبار|