آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص)

//آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره: ۴۳۵۲۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۶۶۰

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ درمحل شرکت واقع در میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن، نبش خیابان شهید منیری جاوید، ساختمان اداری بهمن، پلاک ۸۷، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳ برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامدارن و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن اصل معرفی نامه رسمی از تشکل خود مطابق فرم پیوست بر روی سر برگ شرکت (که می بایست به تایید صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد) و اصل و کپی کارت ملی و کپی شناسنامه در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف- دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده (راس ساعت ۱۰) :

۱- قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه

۲-  بررسی و تصویب افزایش سرمایه

توسط | ۱۴۰۳/۳/۲۹ ۵:۰۰:۴۹ خرداد ۲۹ام, ۱۴۰۳|اخبار|