مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشوربا موضوع افزایش سرمایه برگزار شد.

//مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشوربا موضوع افزایش سرمایه برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشوربا موضوع افزایش سرمایه برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اکثریت سهامداران (۵۶%) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در دفتر کار صندوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور؛ مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور اکثریت اعضای صندوق در محل دفتر کار صندوق برگزار شد و پیشنهاد هیئت مدیره منضم به گزارش بازرس قانونی صندوق دایر بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره از مبلغ ۲۷۱ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق موارد مندرج در ماده ۱۵۸ قانون تجارت و ظرف مدت ۵ سال مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

توسط | ۱۴۰۳/۴/۶ ۶:۴۴:۰۶ تیر ۶ام, ۱۴۰۳|اخبار|