خدمات ما

/خدمات ما
خدمات ما ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۹:۴۸:۳۳

خدمات ما

خدمات صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، به اجزاء مختلف زنجیره تامین صنعت زنبورداری در چهارچوب مدل مفهومی زنحیره تامین صنعت زنبورداری و به شرح زیر ارائه می گردد:

  

 • در بخش برنامه ریزی:
 1. سرمایه گذاری(طراحی و استقرار) و مدیریت و بهره‌برداری از سامانه جامع اطلاعات حلقه‌های زنجیره تأمین صنعت زنبورداری.
 2. سرمایه گذاری(طراحی و استقرار) و مدیریت و بهره برداری از سامانه معاملات اجزاء زنجیره تامین صنعت زنبورداری.
 3. همکاری با نهاد های مسئول برای ارتقاء استانداردهای سازمانی، فرآیندی و عملیاتی تعاونی‌های زنبورداری.
 4. طراحی مکانیزم شناسایی و اولویت‌بندی نیازمندی‌های زنبورداران به صورت سالانه.
 • در بخش تامین:
 1. سرمایه گذاری برای شناسایی، تامین و معرفی نهاده ها، تکنولوژی و نوآوری های جدید در صنعت زنبورداری ایران.
 2. جذب سرمایه از جمله سرمایه گذاری خطر پذیر از منابع داخلی و خارجی برای توسعه صنعت زنبورداری ایران.
 3. طراحی فرآیند سیستماتیک تخصیص اعتبار و تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید در صنعت زنبورداری ایران.
 4. سرمایه گذاری(طراحی و استقرار) و مدیریت و بهره برداری از نظام ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان.
 • در بخش تولید:
 1. سرمایه گذاری برای شناسایی، تامین و معرفی تکنیک ها و روش های جدید تولید در صنعت زنبورداری ایران.
 2. سرمایه گذاری(طراحی، استقرار) و مدیریت و بهره برداری از نظام ارزیابی و رتبه بندی زنبورداران و تعاونی های زنبورداری.
 3. سرمایه گذاری برای شناسایی، بومی سازی و معرفی فرآورده ها و محصولات جدید در صنعت زنبورداری و روش های تولید آنها.
 4. سرمایه گذاری و مدیریت فرآیند های مربوط به توسعه محصول در صنعت زنبورداری ایران.
 5. طراحی فرایند تامین سرمایه در گردش مورد نیاز زنبورداران.
 • در بخش توزیع:
 1. مدیریت فرآیند های مربوط به توسعه برند (اکسیر).
 2. مدیریت فرایند مربوط به فروش محصولات برند “اکسیر” و یا سایر برند های سهامدارصندوق در فروشگاه های زنجیره ای.
 3. سرمایه گذاری(طراحی و استقرار) و مدیریت فرآیند توزیع سفارشات خرید از طریق زیرساخت فروشگاه اینترنتی.
 4. پرداخت وام یا مشارکت در سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز فروش و توزیع منطقه ای محصولات زنبورداران ونظارت بر آن.
 5. نظارت بر فرآیند انتخاب شبکه فروشگاه‌ها و خرده­فروشی­های همکار برای فروش محصولات زنبورداران توسط فروشگاه های منطقه ای.
 6. سرمایه گذاری و مدیریت فرآیند های مربوط به توسعه صادرات محصولات و فرآورده های صنعت زنبورداری.
 • در بخش ارجاع
 1. طراحی فرآیند مدیریت لجستیک معکوس در زنجیره تأمین
 • در بخش توانمند سازها
 1. مدیریت و حمایت مالی از فرآیندهای ارائه انواع خدمات مشاوره به اجزاء زنجیره تامین صنعت زنبورداری.
 2. مذاکره با سازمانها و نهادهای مسئول با هدف بهبود زیر ساختها و جلب حمایتها آنها از زنجیره تامین صنعت زنبورداری ایران.
 3. طراحی و مدیریت نظام نیاز سنجی، تهیه تقویم آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی توانمندساز برای اجزاء زنجیره تامین صنعت زنبورداری ایران.
 4. مدیریت و حمایت مالی از نظام نیاز سنجی فعالیت های پژوهشی وانجام تحقیقات کاربردی در طول زنجیره تامین صنعت زنبورداری ایران.
 5. حمایت مالی و پشتیبانی مدیریتی از حضور اجزاء زنجیره تامین صنعت زنبورداری ایران در نمایشگاه‌ها، سمپوزیم ها و رویداد های بین المللی.
 6. عضویت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با صنعت زنبورداری و مدیریت ارتباطات.
 7. فرآیند نظام پیشنهادات (دریافت، بررسی و حمایت از ایده‌های زنبورداران).